Változások a Romániai Adventista Egyház intézményeinek élén

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

A Romániai Hetednapi Adventista Egyház Végrehajtó Bizottsága május második felében ülésezett az Unió székházában, és döntött, kik szolgálnak majd az előttünk álló időszakban egyházunk különböző intézményeinek élén.

Virgil Peicu testvér nyugdíjállományba vonulását követően az Adventista Egyház Nyugdíjalapjának igazgatói, valamint a Curierul Adventist folyóirat főszerkesztői tisztségét Teodor Huţanu testvér tölti be. Huţanu lelkész 2005 és 2014 között a Román Unió elnöke volt, 2001 és 2005 között pedig az Unió titkára.

Az Adventista Teológiai Intézet új főigazgatója Cătălin Bărbulescu testvér. Kinevezése előtt a Munténiai Egyházterület Nevelési (2013-2015) és Ifjúsági Osztályának az igazgatója volt (2001-2008).

Az Adventista Teológiai Intézetnek új káplánja is van Gheorghe Şchiopu testvér személyében.  Şchiopu testvér az Olténiai Egyházterület Ifjúsági Osztályát vezette 2005 és 2013 között, 2014 és 2015 között a krajovai Adventista Teológiai Líceum káplánja, 1999 és 2003 között pedig a krajovai AMiCUS Diákegyesület lelki tanácsadója volt. Jelenleg a Montemorelos Egyetem pszichológia és családon belüli kapcsolatok karán magiszteri tanulmányait végzi.

Benjamin Stan lelkészt – a Teológia eddigi káplánját – az Unió keretében az öskerek és kisöskerek tevékenységének koordinációjával bízták meg.

Az Adventista Médiaközpont csapatához csatlakozott Marius Creţa lelkész, aki a Timpul Speranţei (A reménység ideje) című rovat szerkesztője és műsorvezetője lesz. Creţa testvér ezelőtt a Dél-Erdély Egyházterület Közkapcsolatok és Vallásszabadság Osztályának volt az igazgatója, valamint a brassói „Maranatha” gyülekezet lelkésze.

Adrian Neagu lelkész a Viața și Sănătate Kiadó új szerkesztőségi titkára, aki ezen új tisztsége mellett a Semnele Timpului (Az Idők Jelei) című folyóirat szerkesztője is. 2005 óta írja és szerkeszti a Curierul Adventist (Adventszemle) „Ismerjük meg advent családunkat” című rovatát. Adrian Neagu testvérrel minden szombaton találkozhatunk a Speranța TV „Lumini din trecut” (A múlt fénypontjai) című műsorában.

Adrian Geantă főszerkesztő-helyettesként csatlakozik a Semnele Timpului folyóirat szerkesztőségi csapatához. Ezidáig segédlelkészként szolgált az Olténiai Egyházterületben.

Egyházunk két webfejlesztőd is alkalmazott, Daniel Grigore lelkészt és Marian Mihai lelkipásztort.

Daniel Grigore testvér, aki ezidáig az Olténiai Egyházterületben szolgált segédlelkészként, kijelentette, hogy amivel nap mint nap szembesül a világhálón, az arra ösztönzi, hogy olyan új módszereket dolgozzon ki, amelyek a Biblia és az Adventista Egyház hasznára lehetnek. Már több éve tevékeny ezen a területen, és legfőbb célja az internetes evangéliumi szolgálat fejlesztése.

Marian Mihai testvér ezelőtt Sola Scriptura-koordinátorként dolgozott Munténiában, lelkészként pedig Buzău és Dâmboviţa megyében szolgált.

Anamaria Maier

Fordította: Zakariás Loránd

A csatlakozás hírei

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

Ezen a héten minden KERAK-hoz tartozó gyülekezet és tag megkapta a Magyar Unió és a DET/TET által aláírt csatlakozásra hívó levelet. Több gyülekezetben, az egyénileg csatlakozók már hitvallást tettek. Szeretettel köszöntjük sorainkban az “első zsengéket”, akik bátran léptek és példát mutatnak a testvéreknek. Isten hozottat mondunk Láng Ervin, Oláh László és felesége, Szabó Attila és felesége, Stramszki István, ifj. Csókási Pál és Hites Gábor testvéreknek. Minden okunk megvan imádkozni és felkészülni a következő hetek eseményeire. Sokan komoly lelki küzdelmeken mennek át. Újabb és újabb “bátorító” üzeneteket kapnak, ami a maradás mellett szólítja fel őket. Az utóbbi hónapok eseményeiben és levelezéseiben teljesen világossá vált, hogy két alapvető hitelvünket a maradás vezetői nem fogadják el: az egyházról és annak egységéről szóló bibliai tanítást. Készüljünk arra, hogy szeretettel és együttérzéssel fogadjuk a csatlakozó testvéreinket. “Minden hitvalló kereszténynek meg kell tennie a tőle telhető legtöbbet az egyház békéjének, összhangjának és szeretetének megőrzése érdekében. Gondoljunk Krisztus imájára: »Hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem«! Az egyház egysége meggyőző bizonyíték, hogy Isten elküldte Jézust a világ Megváltójául.” (Testimonies 5. kötet, 619-620. o.)

Az Inter-Európa Divízió Végrehajtó Bizottságának a Generál Konferencia Ülésszaka előtti utolsó gyűlése

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

Az Adventista Egyház Generál Konferenciájának Bizottsága egy öt éves ciklus alatt tízszer ülésezik. Öt alkalommal májusban az év közepén tartott gyűlés, ötször pedig az év végi találkozó előkészítése végett. Az öt éves mandátum 2010-ben kezdődött, és az idén, a San Antonió-i Ülésszakkal ér véget, melyet július 2. és 11. között tartanak. Az Inter-Európa térségben az év első két harmadának utolsó találkozójára május 17. és 19. között került sor a németországi Freudenstadt-ban.

Az összejövetelen 42 személy vett részt, köztük unió-elnökök, osztályvezetők és intézmény-igazgatók.

Amint az lenni szokott, a napirendi pontok közt volt a három vezető (elnök, titkár és kincstárnok) továbbá a különböző osztályok vezetői jelentésének bemutatása, valamint adminisztratív jellegű kérdésekben születtek fontos döntések, amelyeket szavazás léptetett érvénybe.

Jelentésében Bruno Vertallier elnök megköszönte az unió-elnököknek az elkötelezettséget, amellyel az egyházat vezetik, majd köszöntötte az újonnan megválasztott elnököket: Ventzi Panayotovot Bulgáriából, valamint a Svájc francia és olasz nyelvterületeiért felelő David Jennah-t.

Köszönetet mondott továbbá az Inter-Európa Divízió Osztályai igazgatóinak az utóbbi öt évben tanúsított lelkiismeretes munkájukért. Értékelte az adventista intézményeknek – kiadóknak, kórházaknak, üdülőközpontoknak, tanintézményeknek, stb. – az Isten ügyének előrevitelében tanúsított hozzájárulását.

„Együtt dolgoztunk közös küldetésünk teljesítésében – nyilatkozta Bruno Vertallier testvér –, és bátorítalak benneteket, hogy folytassátok ezt a munkát, és összpintosítsátok minden erőtöket ennek az egyedi küldetésnek az elvégzésére.” Kitért a stresszre is, amely mai egyházunkat próbára teszi: a konzervatívok és a liberális szelleműek közti nézetkülönbségek okozta feszültségekre. „A radikális magatartás nem segíti egyházunkat!” – mondotta az elnök.

„Mindenikünknek megvannak a magunk érzései és gondolatai, mindazonáltal a békére kell törekednünk az egyházban. Nem válogathatjuk meg rokonainkat, és ez hasonlóképpen van a gyülekezeti közösségben is. Mindenki úgy lép be az egyházba, hogy hozza saját tapasztalatait és gondolatvilágát. Ne bizonygassátok minden áron, hogy nektek van igazatok. Nézzünk magunkba, és hasonlítsuk össze magunkat Jézussal: Ő egyedül FEDDHETETLEN. Megváltónk minden bizonnyal újra eljön, ezért gyertek, folytassuk küldetésünket, és hirdessük az Ő visszajövetelét!”

Vertallier testvér beszéde végén kidomborította: minden látszat ellenére egyházunk rendkívüli küldetést visz véghez.

290 úttörő misszionáriusunk mintegy 135 evangelizációs projektben vett részt, amely során több mint 20.000 emberrel lépett közvetlen kapcsolatba, és mintegy 2000 keresztségi felkészítő osztályt vezetett. Az eredmény: 384 szövetségkötés az Úrral. Az evangelizáció továbbra is nagy kihívás a szekularizált Európa országaiban, a misszionárius úttörők odaszentelt szolgálata azonban reményt ébreszt szívünkben a jövőt illetően.

Az elnök felszólalását követően Gabriel Maurer testvét kapott szót. Jelentésében a főtitkár szintén kitért egyházunk tagszáma növelésének nehézségeire, amely az Inter-Európa Divízióban komoly kihívást jelent.

Az utóbbi évben az Inter-Európa Divízióban körülbelül 3600 személy keresztelkedett meg. Jelenleg 180.000 adventista él a Divízió területén (a számadat nem foglalja magába a gyermekeket, a meg nem keresztelt fiatalokat és az istentiszteleteinket többé-kevésbé rendszeresen látogatókat).

A kihívást nem az alkalmazott evangelizációs módszerek jelentik, hanem az egyház spirituális dinamikája. Sajnos nagyon sokan elhagyják sorainkat.

„Minden nehézség ellenére örömmel nyugtázhatom, hogy egyházunk taglétszáma enyhén növekedett a legutóbbi évben. Következésképpen bízom abban, hogy a jövőben állandósulni fog ez a tendencia. Ha egyesítjük erőnket, és a szolgálatra és küldetésünkre összpontosítunk, hiszem, hogy ez lehetséges lesz” – nyilatkozta Maurer testvér.

Norbert Zens, a Divízió kincstárnoka jelentésében kidomborította a tényt, hogy a gazdasági válság ellenére a tizedekből és adományokból befolyt összegek stabilak, kivételt képez néhány dél-európai ország, ahol az embereket jobban megviselte a gazdasági depresszió. Előadásában Norbert Zens testvér idézte Jeremiás próféta szavait (Jer 29:4-7), majd kijelentette: „Isten azt akarja, hogy azt az országot szolgáljuk, amelyben élünk, mert ha az az ország jólétnek örvend, mi is jólétnek fogunk örvendeni.”

Az osztályok jelentései közül kitűnt Magyarosi Barna felszólalása, amelyben utalt egy az Inter-Európa Divízió területén élő adventista családok legfőbb jellegzetességeiről, magatartásáról, szokásairól, hitelveinkhez való viszonyulásáról értekező tanulmányra.

A számos érdekes felfedezés között a tanulmány kidomborította a tényt, hogy az adventista családokban sokkal kevesebb válás következik be, mint abban a társadalomban, amelyben élnek, viszont azt is megemlítette, hogy a házasság előtti nemi kapcsolat és összeköltözés komoly probléma, amelyet az egyháznak orvosolnia kell a jövőben. A kutatás végkövetkeztetéseit is tartalmazó jelentést ennek az évnek a végén fogják leközölni.

Magyarosi Barna lelkész bízik abban, hogy az egyház helyi vezetői fel fogják használni e tanulmány eredményeit a területükön élő adventista családok megsegítésére.

A jelentések bemutatása után a Végrehajtó Bizottság döntött arról, hogy az ADRA Inter-Európa áthelyezi székhelyét Brüsszelbe, a belga fővárosban lesz ugyanis az ADRA Transz-Európa székhelye is.

A Végrehajtó Bizottság ezen gyűlése volt az utolsó munkatalálkozó, amelyen Bruno Vertallier elnök részt vett. A Generál Konferencia júliusi ülésszaka után visszavonul az Inter-Európa Divízió éléről.

 

A beszámolót írta Corrado Cozzi / CD EUD News

Fordította: Zakariás Loránd

Egy meleg esély hajléktalan éhezőknek

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

„A Te Esélyed” Egyesület, több intézménnyel, egyesülettel és kereskedelmi társasággal együtt 2015-ben is folytatja az „Egy meleg esély” nevű kampányát, mely negyedik alkalommal kerül megrendezésre a fővárosban. Az utóbbi két évben több mint 900 hajléktalan – gyermek, serdülőkorú fiatal, kisgyermekes család és idős személy – jutott ez úton élelemhez, ruházathoz és sok-sok bátorításhoz.

Június negyedikén este az Adventista Teológiai Intézet is bekapcsolódott a humanitárius akcióba, és 130 porció meleg ételt készített a bukaresti Északi Pályaudvar környékén élő hajléktalanok számára. A munkacsoportot teológus diákok és „A Te Esélyed” Egyesület önkéntesei alkották. A kedvezményezett személyek értékelték szolgálatukat, és köszönetet mondtak, hogy rájuk is gondoltak.

„Örülünk, hogy ízletes ételt hoznak nekünk. Nagyon boldog vagyok, komolyan mondom! Én egy éjjeli menhelyen töltöm az éjszakát, és egy szociális kantinban eszem. Köszönjük, hogy gondoltok ránk. Hatéves korom óta az utcán élek!” (hajléktalan)

„Nagyon finom ez az étel, nehéz lenne, ha nem lenne! Ha nem lennének ezek az alapítványok és egyesületek, éhen halnánk. Meg vagyok elégedve ezzel az étellel. Istentől van. S ha ti adtátok nekünk, Isten majd még többet ad nektek a helyébe!” (hajléktalan)

A program kezdeményezője, Gabriel Ciobotaru szociális munkás mondta: „A projekt néhány évvel ezelőtt született, amikor megláttuk ezeket az éhező, szenvedő embereket, és úgy gondoltuk, hogy segíthetnénk nekik. Mára több szponzor és intézmény is mellénk állt, és várjuk, hogy még többen csatlakozzanak hozzánk, mert ha befektetünk az emberekbe, Isten is áldásokat áraszt rád.”

Az odaadó lelkületet és az örömöt, amellyel elkészítették és szétosztották a táplálékot, még a rájuk zúduló záporeső sem rontotta el. Az őszinte vágy, hogy segítsenek a rászorulókon, az akcióban részt vett önkéntesek üzeneteiből is kicseng. Ez a humanitárius szolgálathasznos alkalom volt az önkéntesek számára fontos leckék elsajátítására.

„Azért jelentkeztem önkéntesnek, mert ez az akció különleges szükségben lévő emberek megsegítését szolgálja, és én szívesen segítek ilyen embereken… Ma megtanultam, hogy meg kell elégednem azzal, amim van, hogy ne tegyek ember és ember között semmiféle megkülönböztetést, és mosolyra derítsem a körülöttem élőket, legalább egy pillanat erejéig.” (Raluca Rotaru, diák, Adventista Teológiai Intézet)

„Amikor erről az akcióról hallottam, nem kellett sokat gondolkodnom. Ha valakinek szüksége van segítségre, és azt megkaphatja tőlem, miért maradnék tétlen? … Sokan vannak, akiknek segítségre van szükségük, és kevesen, akik segítenének. Nagyra tartom azokat, akikben megszületett ennek az akciónak az ötlete, és bátorítani fogok minden ilyen megmozdulást.” (Flavius Ardelean, diák, Adventista Teológiai Intézet)

Ahogy az „A Te Esélyed” Egyesület honlapján is olvasható, az „Egy Meleg Esély” nevű projekt célja minél több magán- és jogi személy bevonása a hátrányos társadalmi helyzetben sínylődő személyek megsegítésébe. Ezúton is meghívunk minden segíteni szándékozót, hogy csatlakozzék ehhez az akcióhoz, amely „meleg esélyt” és mosolyt nyújt mind a kedvezményezetteknek, mind pedig a kedvezményezőknek.

Fordította: Zakarás Loránd

Valóra vált „Gyermekálom”

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

2015. május 15-e egészen különleges nap volt: a Cantassimo és a Celest Harmony gyermekkórus, a közösen tartott jótékonysági hangversenyen begyűlt adományokból 40, szerény körülmények között élő moldvai gyermeknek szerzett örömöt. A begyűlt 10.000 lejből hegyi tábort szerveznek a nélkülöző gyermekeknek. A kezdeményezést a Romániai ADRA támogatja, a „Tanulni szeretnék!” országos program keretében.

A „Gyermekálom” humanitárius eseményt immár negyedik alkalommal rendezik meg. A hangversenyről – amelyre a bákói Atheneumban került sor – a Speranța TV felvételt készített.

Mindazok, akik látni, hallani szeretnék a hangversenyt, megtehetik péntek este nyolc órától, vagy másnap, szombaton déli egy órakor, „A cselevő egyház” című műsor keretében.

A koncerten fellépett a Cantassimo és a Celest Harmony gyermekkórus – karmester Simida Gherghe; az Amicus Junior gyermekkórus – karmester Naomi Măcaru, Gabriela Pepelea szólista, Mihai Gherghelaş hegedűs, Gabriel Sutu nagybőgős, valamint Andrei Zorilă zongorista.

 

Albert Codreanu, zenei szerkesztő

Fordította: Zakariás Loránd

Elballagtak az Adventista Teológiai Intézet 2015-ben végzett diákjai

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

Ezekben a napokban az egész országban a figyelem a tanulmányaikat végző diákokra összpontosul. Az Adventista Teológiai Intézet diákjai is ballagtak. Az ünnepi tanévzárásra június hetedikén, vasárnap került sor az intézet nagytermében. A ballagók mottója a következő volt: „Új jövőt és új reménységet!” (Jer 29:11). Az ünnepélyen a ballagókon kívül részt vettek tanáraik, családtagjaik, barátaik.

Az alkalom különleges meghívottja dr. Ismael Castillo, a mexikói Montemorelos Egyetem professzora volt. „Boldogan veszek részt e tanulmányzáró ünnepélyen, hiszen nagy megvalósítás ez mind a diákoknak, mind pedig tanáraiknak, továbbá örömmel nyugtázhatom, hogy ezen végzősök is igazolják, hogy eredményes a Montemorelos Egyetem és a cernicai Adventista Teológiai Intézet közötti együttműködés.”

Az idén két szakon végeztek: adventista lelkészképző szakon, valamint román-angol nyelv és irodalom szakon. Magiszteri végzőseink is vannak; ők a világ két kiváló adventista egyetemén – az Andrews-on (teológia szakon) és a Montemorelos-on (neveléstudományi szakon) – szerezték diplomájukat. A végzősök bemutatását és az oklevelek átadását az évfolyamvezető tanárok – dr. Traian Aldea egyetemi adjunktus (lelkészképző szak) és dr. Roxana Lupu egyetemi adjunktus (román-angol nyelv és irodalom szak) – tették meg; felszólalt továbbá dr. Ismael Castillo egyetemi professzor és dr. Szallós-Farkas Zoltán egyetemi docens.

A terembe történt bevonulástól egészen az ünnepély végén tartott közös fotózásig minden egyes pillanatot mélységesen átéltek a jelenlévők, főleg a végzősök, szüleik és tanáraik. Sokatmondó e tekintetben néhányuk nyilatkozata:

„Leírhatatlan érzés itt látnom családomat, amely végig támogatott, továbbá tanáraimat, némiképp más környezetben, ünnepi légkörben. Felemelő érzés volt látnom évfolyamtársaimat ünneplőbe öltözve, és nagyon bánom, hogy ezek az évek véget érnek” – mondta Emina Ţuţuianu, román-angol szakos végzős.

„Különleges örömöt éreztem ma, amint társaimmal elindultunk a terem felé. Eszembe jutott a nap, amikor felvételizni jöttem. Semmi mást nem akarok, mint folytatni az Isten dicsőségére végzett szolgálatot.” – nyilatkozta Adrian Gheorghiţă, lelkészképző szakos végzős.

„Valóra vált az álmom. Teljesnek, boldognak érzem magam. Meggyőződésem, hogy Isten különlegesen megáldott engem. Úgy érzem, újjászülettem.” (Elvis Harvey Sichiweza, Zambia, végzős magiszteri hallgató, teológia szakon)

„Boldog vagyok és elégedett, hogy sikerekben gazdagon telt el ez a néhány esztendő. Elsősorban Istenek kell megköszönnünk, hogy mindez idő alatt támogatott minket, de mindazoknak is, akik mindvégig mellettünk voltak” (Lidia Chirilă, szülő)

„Mi, tanárok, együtt izgultunk diákjainkkal, de boldogok vagyunk, hogy megértük ezt a napot. Képzeljék el, mekkora öröm egy időben ezen ifjak tanárának és lelki szülőjének lenni!” – mondotta dr. Szallós-Farkas Zoltán egyetemi docens.

Az idén végzett diákok csatlakoznak ahhoz a több mint 1500 egykori végzőshöz, aki az Adventista Teológia 91 éves fennállása alatt ezen intézet falai között tanult. 2015 fontos év számunkra: az idén kapta meg intézményünk az ARACIS-akkreditációt, amely elismerés a romániai adventista felsőoktatás minőségét igazolja, és egy újabb meggyőző érv amellett, hogy érdemes a gimnáziumot végzett fiataloknak intézetünket választaniuk (lelkészképző kar és óvó- és tanítóképző).

Az idén a beiratkozás július 13. és 23. között, valamint szeptember 7. és 16. között zajlik. Újdonság, hogy az idén indul az egészségügyi posztlíceumi képzés, amelyre szeptember 1. és 9. között lehet jelentkezni. Bővebb információkat a http://institutadventist.ro/admitere webcímen, vagy a 021 369 53 50, 0744 68 51 23 és 0744 15 77 23 telefonszámokon kaphatnak a kedves érdeklődők.

Fordította: Zakariás Loránd

7. oldal / 45