Szimpozion a vallásszabadság védelméért Nagybányán

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

„A lelkiismereti szabadság még a demokratikus társadalmunkban is aktuális és releváns téma.” Ez volt a 2015. június 11-én tartott, a „Lelkiismeret és Szabadság Egyesület” által szervezett nagybányai találkozó üzenete.

Az értekezletnek a főszponzor – a Máramaros Megyei Tanács – adott otthont. A rendezvény mottója a következő volt: „Szabadság és erkölcsiség – az emberi méltóság két dimenziója”.

Az esemény kiváló alkalom volt az ismerkedésre: a „Lelkiismeret és Szabadság Egyesület” helyi és országos képviselői találkozhattak a megyei szintű állami intézmények képviselőivel.

Az értekezleten a megye és a municípium hivatalos meghívottjai mellett szót kapott Alexandru Bondrea, a megye alprefektusa, aki a polgári jogokról és kötelességekről, és főként a lelkiismereti szabadságról beszélt.

A „Lelkiismeret és Szabadság Egyesületet” helyi képviselőként, szervezőként és moderátorként Ştefan Mateaş, országos képviselőként pedig dr. Nelu Burcea úr reprezentálta.

Minden résztvevő megkapta „A Lelkiismereti Szabadság naplója” 2014-es kiadását, valamint egy beszámoló-kollekciót, amelyet a szimpozionon részt vett személyek írásaiból állítottak össze.

 

Simion Buciuman/Szatmárnémeti

Fordította: Zakariás Loránd

Tájékoztató a Generál Konferencia Ülésszakának előkészületeiről: Küldöttek

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

A világszéles Adventista Egyház székhelyén nagy a sürgés-forgás, hiszen mindenki a Generál Konferencia Ülésszakának előkészítésén fáradozik. Az Egyház 152 éves történelmének 60. ilyen jellegű találkozójára a texasi San Antonióban kerül sor, melyen több mint 60.000 személy vesz részt több mint 170 országból.

Bár a világ minden részéről érkezők ezt az összejövetelt egyfajta világtalálkozónak tartják, amelyen zenés áhítatokat és prédikációkat hallgatnak meg, és emellett régi barátaikkal találkoznak és új barátságokat kötnek, az esemény valójában egy munkatalálkozó: itt kerül sor a világszéles Egyház vezetőségének megválasztására, a kritikus kérdések megvitatására, valamint az egyház küldetésének betöltésére vonatkozó döntések meghozatalára.

Munkaülés

A Hetednapi Adventista Egyház első világszéles ülése egy napig tartott, 1863. május 20-án került rá sor Battle Creekben (Michigan állam), 20 küldött részvételével. Akkoriban az Egyház szervezeti felépítése egyszerű volt, a hívek száma csak néhány ezret tett ki, és többségük az Egyesült Államokban élt. Ám ahogy a Hetednapi Adventista Egyház a világ különböző országaiban elterjedt, a hívek száma rohamosan gyarapodott.

A gyülekezetek hivatalos képviselőiként érkező küldöttek részt vesznek a Generál Konferencia Ülésszakán hozandó döntési folyamatokban. De kik ezek a küldöttek? Hogyan választják ki őket? Milyen megbízatással rendelkeznek a Generál Konferencia Ülésszakán?

A küldöttek kiválasztására vonatkozó szabályok megtalálhatóak a Generál Konferencia Működési Szabályzatában és Alapokmányában, mely egyben meghatározza a világszéles Egyház céljait és tevékenységeit, illetve vezérli a Generál Konferencia ülésszakát.

E cikk a küldött minőség meghatározására és az ezzel járó feladatkörök bemutatására tesz kísérletet. Megpróbálja nagy vonalakban ecsetelni, kik is alkotják ezt a funkcionális szervet, s teszi mindezt közérthető nyelven.

A gyülekezeteket gyülekezeti tagok alkotják. Bizonyos földrajzi területen elhelyezkedő gyülekezetek alkotják az Egyházterületet, Missziót vagy Gyülekezeti Uniót. Az Egyházterületek vagy Missziók alkotják az Egyházterületek vagy Missziók Unióját. Az Uniók képezik a Generál Konferencia alapköveit.

A misszió státusz általában azt jelenti, hogy ezek az entitások abban a fejlődési szakaszban vannak, amelyben még nem érték el a teljes pénzügyi függetlenség és önfenntartás szintjét.

A Generál Konferencia Uniói és Divíziói választják ki a küldötteket az Alapokmányban előírt küldöttségi aránnyal és a választási eljárásokkal összhangban. Ugyanakkor, a Generál Konferencia Ügyvezető Bizottságának tagjai a Generál Konferencia ülésszakán küldöttként is részt vesznek.

Mindegyik Divízió küldötteinek legalább 50%-a laikus tag, lelkész vagy más, élvonalban lévő munkás kell, hogy legyen. Ezen 50% nagy részét a laikus tagok kell, hogy képezzék.

Kétféle küldött van: a szokásos és az általános küldöttek. A szokásos küldöttek a Generál Konferencia szervezeti felépítését képviselik, az alapokmányban előírtakkal összhangban. Az általános küldöttek a Generál Konferenciát és ennek intézményeit, valamint a Divíziók és ezek intézményeit képviselik.

A Generál Konferencia ülésszakának teljes küldöttségét az alábbiak alkotják:

1. A szervezeti felépítés egységeit képviselő küldöttek;

2. A Divíziók területéről érkező küldöttek, a taglétszám és ennek a világszéles Egyház teljes taglétszámához mért arányának függvényében;

3. A Generál Konferenciát és ennek intézményeit, valamint a Divíziók és ezek intézményeit képviselő küldöttek.

Kik ezek a küldöttek?

Íme, néhány érdekes információ a közelgő Generál Konferencia ülésszakának küldötteit illetően:

Szokásos küldöttek: 1.559

Általános küldöttek: 1.007

A küldöttek összlétszáma: 2.566

A küldöttek megoszlása korosztályok szerint:

• 30 év alatt: 6%

• 30 és 39 év között: 10%

• 40 és 49 év között: 26%

• 50 és 59 év között: 35%

• 60 és 69 év között: 19%

• 70 év fölött: 3%.

A küldöttek megoszlása nemük szerint: nők – 17%, férfiak – 83%.

Hogyan választják ki a küldötteket?

A statisztikák bemutatásakor felmerül a kérdés a női küldöttek alacsony számát illetően, jóllehet tény, hogy ők vannak többségben az egyházban. A válasz egyszerű. Bár folyamatos erőfeszítéseket tesznek mindkét nem képviseletének biztosítása érdekében, jelenleg a férfiak töltik be azokat a tisztségeket, amelyek közül a küldötteket kiválasztják. Az idők során ez változni fog, ha egyre több nőt választanak vezetői tisztségbe, a Konferenciák vagy Uniók ügyvezető bizottságába.

Lényeges megfigyelnünk, hogy a Generál Konferencia Ülésszakán részt vevő szokásos küldötteket nem a Generál Konferencia választja ki, hanem az Uniók és a Divíziók. Ugyanakkor a kiválasztott személyek képviselik a Generál Konferencia Ülésszakának különféle szervezeteit is.

Minden szervezeti egység ügyvezető bizottsága választja ki a szokásos küldötteket. Ha a küldött egy missziót képvisel, akkor a küldötteket azon szervezeti egység bizottsága választja ki, amelyhez az adott misszió tartozik. A küldöttséget laikus tagok, lelkészek, tanárok és gyülekezetvezetők alkotják.

Megbízatásuk közé tartozik az ülésszakon való megjelenés és a munkatalálkozókon való részvétel a napirendi pontok megvitatása, megbeszélése végett, amelyet szavazás követ. A Hetednapi Adventista Egyház tagjai kell, hogy legyenek, kiválasztásuk indokát pedig gyakran az egyház és küldetése iránti érdeklődésük képezi.

Az utóbbi években az egyház különleges erőfeszítéseket tett a fiataloknak, a nőknek és az élvonalban szolgáló bibliamunkásoknak a küldöttek soraiba való bevonása érdekében.

A megvitatásra kerülő kérdésekre vonatkozóan bármelyik küldött szót kérhet. Ugyanakkor szavazhatnak is az adott kérdésben.

A küldöttek összlétszámának egyharmada jelen kell, hogy legyen ahhoz, hogy az Ülésszakon a testület határozatképes legyen.

Röviddel az Ülésszak hivatalos megnyitását követően a küldöttek csoportokban gyülekeznek – egy-egy csoport mindenik Divízió számára, és egy csoport a Generál Konferencia és az általa kinevezett általános küldöttek számára, az alapokmánnyal és az ügyvezető bizottság előírásaival összhangban. E csoportok célja a kinevező bizottság tagjainak megválasztása. Az alapokmány előírja azt is, hogy mindenik csoportból hány személy lehet a kinevező bizottság tagja.

A küldöttek hagyják jóvá az Ülésszak napirendjét, és választják meg az egyház vezetőit a kinevező bizottság jelentéseinek tudomásul vétele után.

A Generál Konferencia Ülésszakát bemutató következő cikkekben a kinevező bizottság létrehozásával kapcsolatos szabályokról és ennek megbízatásáról fogunk beszélni. Továbbá a következő cikkek egy a múlt ülésszakok egyikén kinevezett személy szemszögéből fognak rávilágítani az ezzel járó tapasztalatra.

2.566 személy fogja vezetni a Generál Konferencia és Divíziói vezetőségének megválasztását, az Egyház hitalapelveinek meghatározását, az Egyház Kézikönyvének módosítását, valamint a Generál Konferencia Ülésszakának keretében az ügyvezető bizottság által felhozandó más tényezők megvitatását. Mindazonáltal legfontosabb feladatuk – amint az egyházé általában – a Krisztus mennybemenetelébe, igazságosságába, a hármas angyali üzenetbe, a világnak szóló evangéliumba és Jézus közeli eljövetelébe vetett hit köré szerveződő tervekre és előadásokra összpontosul. A Generál Konferencia Ülésszakának lelki szempontjai képezik tevékenységének legfontosabb részét – Isten népének egyesítése a rá bízott küldetés teljesítése céljából.

A Generál Konferencia vezetősége szerte a világon felkérte a híveket, hogy vegyenek részt a 100 napos imakampányban a Generál Konferencia Ülésszakát megelőző időszakban, valamint annak munkálatai alatt. Imádkoznunk kell a Szentlélek késői esőjének a Generál Konferencia 2015-ös Ülésszaka idején való kitöltetéséért. Ez az ülés legfontosabb feladata – hogy megalázzuk magunkat Isten előtt, és részesüljünk egyesítő erejében az egyházának szánt küldetés betöltése érdekében.

Imádkozzatok a küldöttekért, akik eme igen fontos munka megvalósításáért gyűlnek össze. Reményeink szerint az Egyház sorra kerülő munkatalálkozóján a Szentlelket befogadni óhajtó szívek, az Isten népe nevében szüntelenül felszálló imák, az Isten Igéjét szorgalommal kutató elmék és az Isten szeretetében munkálkodó kezek lehetővé teszik, hogy mielőbb meglássuk az Ő arcát.

Az idei Generál Konferencia Ülésszakának témája: „Kelj fel! Világíts! Jézus jön!” Adja Isten, hogy ez legyen jelszavunk mindenütt a világon!

 

ANN

Fordította: Sinkler Beáta

Esemény: Királyi Őfelsége Miklós herceg meglátogatta a bukaresti „Mihai Ionescu” Adventista Iskolát

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

Csütörtökön, június 4-én Őfelsége Miklós, Románia hercege nagy értékű könyvadománnyal – a „Gyermekkor könyvei” című sorozat 300 kötetével – szerzett örömöt a bukaresti „Mihai Ionescu” Adventista Iskola tanulóinak.

Az esemény az országos olvasási kampány része, melynek szervezője a Curtea Veche Kulturális Egyesület. Az akció olvasókörök alapítása és könyvek ajándékozása mellett magába foglal iskolalátogatásokat, szülőkkel, tanárokkal és tanulókkal szervezett találkozókat, valamint könyvesboltokban tartott olvasóesteket.

Az eseményen felszólalt őfelsége Miklós herceg; Iren Arsene, a Curtea Veche Kulturális Egyesület elnöke; Cătălin Vasile, támogató, és Smaranda Nicolau színésznő (a Mindstage Acting School-tól), aki interaktív felolvasást tartott a tanulóknak.

Bevallása alapján Őfelsége kedvenc könyve Pán Péter volt. A jeles vendég utalt a könyveknek az életre gyakorolt hatására, valamint arra, hogy a képzelőerő segítségével az egész világ bejárható.

Őfelsége elbeszélgetett a gyermekekkel, és értékelte, hogy a „Mihai Ionescu” iskola tanulói szeretnek olvasni.

„Egy olyan teljesítményekkel bíró iskola tanulói, mint a tietek, biztosan szeretik a könyveket” – jelentette ki Iren Arsene, a Curtea Veche Kulturális Egyesület elnöke, utalva az adventista iskola által elért eredményekre, amelyek immár állandó jelleggel a bukaresti iskolák átlaga fölé emeli tanintézményünket.

Ugyanakkor Iren Arsene hangsúlyozta, hogy mint az ejtőernyő, az elme is csak akkor hasznos, ha kinyitjuk. Fontos továbbá szerinte az olvasás által odafigyelni az elme tisztaságára, pontosan úgy, ahogy a személyes higiéniánkra is odafigyelünk.

„Szeretnénk túllépni azon, hogy ma egy adomány haszonélvezői lehetünk. A tanári karban megbeszéltük, hogy miként tehetnénk ünneppé ezt az alkalmat. Őfelsége példája nyomán tanulóink láthatják, mennyire értékes a felebarátainkért végzett szolgálat, mennyire fontos az olvasás, amely hozzásegít bennünket, hogy rátermettségre tegyünk szert az életben” – nyilatkozta Livia Manea, a „Mihai Ionescu” Iskola igazgatónője.

Az előadások után aki akart, saját kezű aláírást kaphatott Miklós hercegtől.

„Megragadott Miklós herceg egyszerűsége, ahogyan a gyerekekkel beszélgetett, és eleget tett az utolsó aláírás-kérésnek is, annak ellenére, hogy ez alkalommal több száz könyvbe kértek autogramot. Reméljük, hogy ezt a fajta szolgálatkészséget átveszik a gyerekek is” – jegyezte meg Cristian Modan, a „Mihai Ionescu” Iskola káplánja.

A „Mihai Ionescu” Bukarest 10 legjobb iskolája közé tartozik. A listát a Tanügyminisztérium tette közzé, összehasonlítva a végzősök V-VIII osztályos átlagait a VIII. osztály végén megírt Országos Felmérés eredményeivel. Ugyanakkor a „Mihai Ionescu” Iskola egyike annak a 7.800 adventista tanintézménynek, amely a világ protestáns oktatási rendszerének egyik legfejlettebb rendszerét képezi.

 

Fordította: Kovács Szabolcs

A magyar ajkú lelkészek 6. továbbképzése Marosvásárhelyen

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

A Câmpian-Tătar Ioan lelkész vezette Etnikai Csoportok Osztály(Román Unió) programtervezetében immár hatodik éve meghonosodott a magyar ajkú adventista lelkészek kétnapos továbbképző tanfolyama. Az idén is Marosvásárhely adott otthont a Dél- és Észak-Erdélyi Egyházterületekről érkezett több mint 35 lelkésznek 2015. május 26-a és 27-e között, akik örömmel fogadták az anyanyelvükön tartott előadásokat.

A meghívott főelőadó a Friedensau-i Adventista Egyetem tanára dr. Szabó László volt, aki missziológiával kapcsolatos előadásokat tartott. A megtartott kurzusok az eredményes szolgálat három komponensére vetetettek fényt: a misszió és szolgálat bibliai alapjaira, üzenetünk adaptálására a posztmodern társadalom számára és az egyház szerepére missziójának betöltése érdekében.

Câmpian-Tătar Ioan lelkész, a rendezvény szervezője ezt nyilatkozta: „Nem szűkölködünk felkészítő alkalmakban, minden szinten és bő választékban vannak azok. Meggyőződésem az, hogy a jelenlegi alkalom motiváló befolyással lesz a résztvevők számára. A dr. Szabó László előadásai nemcsak mély teológiai és bibliai alapokkal rendelkeztek, hanem nagyon gyakorlatiasok is voltak. A megosztott személyes tapasztalatai rámutattak, hogy amit átadunk az embereknek, velük megosztunk, az nemcsak elmélet kell legyen, hanem a mi személyes Krisztussal szerzett élményeink, tapasztalataink megosztása. Ő az az ember, aki nemcsak missziológiát tanít, hanem hanem éli a missziót, és az egyháznak ilyen emberekre van szüksége.”

A magyar ajkú lelkészek nagyra értékelték a továbbképző tanfolyamokat. Számukra már csak így teljes továbbra is a kép, ha évente legalább egyszer összegyűlnek, és sajátos módon, anyanyelvükön ismerkedhetnek meg mélyebben Istennel, a Biblia titkaival és egymással is. Ezt az igényt az idén is teljes mértékben betöltötték dr. Szabó László jól dokumentált és lelkesítő kurzusai. Köszönjük a szervezők és előadónk fáradozásait, és türelmetlenül várjuk a legközelebbi ilyen jellegű találkozót, melybe reményeink szerint többen bekapcsolódhatnak majd!

 

Tamási Károly, Kommunikációs Osztály, Dél-Erdélyi Egyházterület

Hangszeres fesztivál – Nagysármás, 2015

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

Tudod te, mi a zene? „Isten ajándéka az embernek, a Menny egyedüli művészete amely a földre adatott, s az egyedüli művészet a földön amelyet a Mennybe viszünk” (Walter Savage Landor)

A Dél-Erdélyi Egyházterület 2015. május 23-án immár harmadik alkalommal szervezte meg a hangszeres fesztivált Nagysármáson. A rendezvényen részt vehettek mindazon személyek és zenekarok, akik valamilyen hangszeren szerették volna dicsőíteni megváltó Urukat.

Nagyszámú látogatottságnak örvendett a rendezvény, melyet lelkesedéssel vártak az előző éveken résztvevő előadók is. Ugyanakkor alkalmunk volt új tehetségeket is hallgatni, amint megszólaltatták kedvenc hangszerüket. Láthattunk egyedi produkciókat, duettet, négykezes zongorajátékot, és képviseltették magukat zenekarok is, mint: a mezőfelei Lyra mandolin zenekar, a tekei fúvószenekar, a marosvásárhelyi Alpha Brass együttes, valamint a nagysármási fúvós zenekar és junior kiszenekar.

Ez alkalommal is segítséget, eligazítást és pozitív értékelést nyújtott a zsűri: Camelia Ban, Lavinia Zamfir, Veress Tímea-Dalma, Vasile Cazan, Sebastian Cazan, Miclea Horst, Porkoláb Sándor és Soós Szabolcs személyében. A Camelia Ban bemutatásában elhangzott kiselőadásból megtudhattuk milyen nagy szerepe van a zenének életünkben. A zene, amit hallgatunk nem csupán egy velejárója az életnek, hanem egy életstílus tükrözője.

Házigazdaként a nagysármási ifjúság szeretetasztallal vendégelte meg a résztvevőket, ahol a fizikai táplálék mellett alkalmuk nyílt régi arcokat látni és új kapcsolatokat létrehozni.

Aki a földrajzi akadályok miatt nem vehetett részt az előadáson, az  élőben  követhette a gyülekezet honlapjáról (www.sarmasi-adventista.ro).

Szervezők: Dél-Erdélyi Egyházterület ifjúsági ügyosztálya Poenariu Gelu és Amota Lóránt személyében; házigazda a Nagysármási gyülekezet, valamint Veress József lelkipásztor – voltak.

Veress Tímea-Dalma

Irodalom a misszióért Marosvásárhelyen!

E-mail Nyomtatás PDF Bookmark and Share

2015. május 23-án örömmel sereglett össze a marosvásárhelyi adventista egyház A gyülekezetébe a magyar nyelvű advent irodalom iránt érdeklődők serege és ezen alkalomra kijelölt meghívottak. A találkozó címe: Irodalom a misszióért! A szombatiskolai istentisztelet alatt, lélegzet visszafojtva hallgathattuk, Filep István, Észak Erdélyi adventista lelkész, a romániai Adventista Unió etnikai csoportok osztályának asszisztense bemutatását a romániai magyar advent irodalom történetéről, a kezdetektől – 19 sz. – napjainkig. Végig követhettük a szombatiskolai tanulmányok nyomtatott-, gépelt-, kézzel írott formáinak történetét, majd néhány kérdés kiscsoportokban való megbeszélése által átvettük a szombatiskolai tanulmányt. A délelőtti és délutáni istentiszteletek igehirdetéseit, az Inter Európai Divízió meghívottja, Magyarosi Barna testvér tartotta, aki a könyv általi misszióra buzdította a több mint 500 jelenlevőt. Az odaszentelődésre való felhívást és az odaszentelő imát, Szász Ernő lelkész, Dél-Erdélyi Egyházterület elnöke vezette. Jelen volt az ünnepségen a romániai Adventista Unió kiadványok osztályának igazgatója, Câmpean Tătar Ioan lelkész, aki az írott könyv értékelésére buzdította a jelenlevő közösséget. A délelőtt istentiszteletek hangulatát a marosvásárhelyi A és D gyülekezetek kórusai, valamint Maricic Mark szólóénekével és a D gyülekezet furulya együttes zenéje szolgáltatta. Reggel 9 és este 19 óra között megtekinthető volt az A gyülekezet tanácstermében az advent irodalom régi példányszámaiból rendezett kiállítás, melyben láthattunk magyar adventista irodalmat – folyóiratokat és könyveket - az 1860-as évektől kezdődően valamint Bibliákat. Délután 16 órától különböző időből származó könyv általi missziótapasztalatokat hallhattunk, a mezőbergenyei-, a fickói női kórus és az A gyülekezet kórusainak énekszolgálatai által díszítve. A programok végén sor került a szószék előtti – több mint 600 könyvből épített – könyvoltár szétosztására is, azon személyek között, akik vállalták, hogy az elkövetkező két hétben 3-4 vagy éppen több könyvet szeretnének odaajándékozni valakinek. A napi program Câmpean Tătar Ioan lelkész imájával és áldáskérésével zárult.

Add tovább te is az írott igét – a könyvet!

Ferencz Z. József-A. lelkész, a Dél-Erdélyi Egyházterület Kiadványok osztály igazgatója

7. oldal / 44